PELAKSANAAN STRATEGI

Bidang Pelaksanaan Strategi

Sekyen ini berfungsi sebagai agen pelengkap kepada kesemua inisiatif dan perancangan MITRA bagi memastikan pelaksanaan yang lebih berstruktur, efisien dan menyeluruh. Bahagian ini akan menyelaras dan bekerjasama dengan seksyen dalaman MITRA dan stakeholders lain bagi pelaksanaan program pembangunan sosioekonomi yang telah dirancang.

Pembangunan Sosio-ekonomi Masyarakat India Malaysia

Keterangkuman Masyarakat India Malaysia ke arus perdana.

  • Menyelesaikan isu dokumentasi bagi Masyarakat India Malaysia yang tinggal di Malaysia tanpa memiliki dokumen yang sah.
  • Mendapatkan penginapan yang sesuai untuk pekerja ladang yang terabai demi menyelesaikan masalah penempatan yang dihadapi oleh mereka.
  • Menyelesaikan kes-kes penempatan semula yang lalu bagi pekerja-pekerja ladang yang berketurunan India dan memastikan kes-kes penempatan semula pada masa hadapan dijangka dan diselesaikan dengan adil.