KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bidang Kesejahteraan Sosial

Dalam konteks pembangunan sesebuah negara, tahap kesejahteraan sosial yang stabil amat penting dalam komuniti untuk merealisasikan potensi kehidupan sosial mereka. Antara ukuran utama kesejahteraan sosial adalah kadar kemiskinan, kesejahteraan keluarga dan kerohanian serta pembentukan keperibadian individu. Kadar kemiskinan yang tinggi adalah satu cabaran yang dihadapi oleh masyarakat India B40 di mana 80% daripada isi rumah berpendapatan rendah terkesan olehnya. Ada segelintir golongan yang masih tidak mendapat perkhidmatan kesihatan yang diperlukan. Akses kepada rumah mampu milik masih merupakan satu cabaran kepada mereka, di mana hanya segelintir mampu memiliki rumah sendiri berbanding dengan etnik lain. Selain itu, ketidakstabilan keluarga pula merupakan cabaran sosial yang dihadapi mereka. Berdasarkan Indeks Kesejahteraan Keluarga, masyarakat India mencatatkan pencapaian paling rendah dalam prestasi keibubapaan berbanding dengan etnik lain. Isu penempatan semula bekas pekerja ladang juga merupakan satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat India Malaysia. Tambahan lagi, kadar penglibatan jenayah seperti gangsterisme, alkoholisme dan penyalahgunaan dadah di kalangan masyarakat India terutamanya belia adalah di paras yang membimbangkan dan memerlukan intervensi sewajarnya. Aspek- aspek keagamaan, kerohanian dan kebudayaan turut memainkan peranan dalam membentuk keperibadian individu serta mewujudkan komuniti yang matang dan berdisiplin dalam menegakkan nilai-nilai kemanusiaan kepada semua lapisan masyarakat.

 • Perumahan Bagi Berpendapatan Rendah
 • Bantuan Kebajikan Bagi Golongan Isi Rumah B40
 • Pembasmian Isu Sosial Masyarakat India Malaysia
 • Kesihatan & Kesejahteraan
 • Fasiliti & Infrakstruktur
 • Bantuan Kewangan one-off
 • Meningkatkan pencapaian indeks kesejahteraan keluarga bagi masyarakat India Malaysia (Indeks Kesejahteraan Keluarga).
 • Memastikan bahawa isi rumah B40 yang jatuh di bawah garis kemiskinan didaftarkan dalam pangkalan data e-Kasih.
 • Meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan peranan keluarga dan kesan keruntuhan institusi kekeluargaan dalam kalangan orang India Malaysia.
 • Memastikan keperluan asas diagihkan mengikut perancangan dan program yang dirancang dilaksanakan dengan sempurna.
 • Mengurangkan kadar penyalahgunaan bahan seperti dadah dan akohol.
 • Mengurangkan kes-kes penderaan, keganasan rumah tangga dan masalah keruntuhan institusi kekeluargaan dalam kalangan masyarakat India Malaysia.
 • Mengurangkan kes-kes pengabaian kanak-kanak dan warga tua dalam kalangan masyarakat India Malaysia.
 • Memastikan penerima manfaat diberi perlindungan keselamatan sosial yang berterusan.
 • Meningkatkan kerjasama dalam penglibatan komuniti melalui perhubungan sosial kejiranan dan sukarelawan.
 • Mengurangkan kadar gengsterisme dalam kalangan kaum India Malaysia khususnya belia India.
 • Memastikan penerima manfaat mengamalkan dan menjalani gaya hidup yang sihat.